Print Friendly, PDF & Email

Langhenkel Opleiding, Training & Advies

Langhenkel Opleiding, Training & Advies verzorgt opleidingen, cursussen en trainingen. Om de kwaliteit van deze producten te waarborgen, hanteert Opleiding, Training & Advies het onderhavige kwaliteitsprotocol.

Kwaliteit van de inhoud van de opleidingsproducten

De inhoud van de opleidingsproducten van Opleiding, Training & Advies wordt bepaald, gemaakt en bewaakt door de staf van Opleiding, Training & Advies. Deze staf bestaat uit adviseurs / docenten met een vast dienstverband bij Opleiding, Training & Advies, die onder meer tot taak hebben ontwikkelingen om te zetten in opleidingsproducten. Daarnaast zijn zij de auteurs van diverse uitgaven van De Langhenkel Groep (handboeken, nieuwsbrieven en dergelijke).

Kwaliteit van de docenten en trainers

Voor de vakinhoudelijke opleidingen en cursussen maakt Langhenkel Opleiding, Training & Advies, naast de stafleden, enkel gebruik van gerenommeerde vakdocenten. Zij zijn werkzaam in de praktijk en hebben door hun jarenlange ervaring als docent uitstekend inzicht in de wijze waarop kennis aan de doelgroep overgedragen moet worden.

Voor de vaardigheidstrainingen maakt Langhenkel Opleiding, Training & Advies gebruik van gekwalificeerde trainers. De trainers worden, indien noodzakelijk, ondersteund door de staf van Langhenkel Opleiding, Training & Advies zodat zij goed inzicht verwerven in de alledaagse praktijk van de cursisten waarvoor de training bestemd is.

Indien nodig volgen de docenten van Langhenkel Opleiding, Training & Advies een cursus of opleiding op het gebied van didactische vaardigheden. Daarnaast nemen zij periodiek deel aan train-de-trainer en intervisiebijeenkomsten. Daarnaast wordt de kwaliteit van onze docenten en trainers continu gemonitord, onder andere aan hand van uitgebreide evaluaties met en door opdrachtgevers en cursisten. Verder zorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies voor een continue informatievoorziening aan al haar docenten door middel van handboeken, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en intervisie- en cursusdagen.

Toezicht

Elke opleiding, cursus en training staat onder supervisie van een coördinator van Langhenkel Opleiding, Training & Advies. Hierdoor heeft de opdrachtgever altijd één aanspreekpunt voor opmerkingen en vragen.

Ondersteuning

Alle docenten en trainers worden inhoudelijk ondersteund door de staf van Langhenkel Opleiding, Training & Advies. Bovendien krijgen docenten en trainers toegang tot alle vakliteratuur die De Langhenkel Groep uitgeeft. Administratief worden docenten en trainers ondersteund door de officemanagers van Langhenkel Opleiding, Training & Advies.

Evaluatie

Elke cursus of training en elk onderdeel van een opleiding wordt afgesloten met een evaluatie door middel van een evaluatieformulier en – bij in company’s – een evaluatie met de opdrachtgever. Op basis van deze evaluaties verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies desgewenst een evaluatierapport voor de opdrachtgever. Indien gewenst en/of noodzakelijk zal het rapport mondeling bij de opdrachtgever worden toegelicht. Indien de evaluaties hiertoe noodzaken wordt een cursus, opleiding of training aangepast en worden docenten en trainers bijgestuurd, bijgeschoold of niet langer ingezet.

Effectiviteit

Om de effectiviteit van het opleidingsproduct te controleren, zal Langhenkel Opleiding, Training & Advies de deelnemers zoveel mogelijk testen op de opname van de aangereikte kennis en/of vaardigheden. Over de resultaten hiervan wordt aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Bereikbaarheid

Langhenkel Opleiding, Training & Advies zorgt ervoor dat er binnen kantoortijden altijd iemand bereikbaar is voor vragen ten aanzien van de opleidingsproducten van Langhenkel Opleiding, Training & Advies en ten aanzien van lopende trajecten.

Vertrouwelijkheid gegevensverstrekking

Alle informatie die door klanten aan Langhenkel Opleiding, Training & Advies wordt verstrekt is alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij Langhenkel Opleiding, Training & Advies en voor zover dit van belang is voor het uitvoeren van het betreffende opleidingsproduct. Klanten kunnen te allen tijde om inzicht in deze gegevens verzoeken.

Vragen

Vragen van administratieve aard of die betrekking hebben op de opleidingsproducten van Langhenkel Opleiding, Training & Advies worden zo snel mogelijk beantwoord, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.

Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden gericht aan de directeur van Langhenkel Opleiding, Training & Advies, de heer Robbert de Graaff (rdgraaff@langhenkel.nl). Alle klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Binnen een week ontvangt de klager een bevestiging dat de klacht is ontvangen. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld en is uiterlijk binnen drie weken na indiening schriftelijk of per e-mail door Langhenkel Opleiding, Training & Advies afgehandeld.

Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht door Langhenkel Opleiding, Training & Advies, dan kan de klager in beroep gaan bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze bestaat uit de heer Van Deelen (erkend mediator te Ede en voorzitter van de commissie) en één of twee per geval nader aan te wijzen onafhankelijke externe leden die specialist zijn op het gebied van de opleiding / cursus / training of het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft. De klager heeft inspraak in de benoeming van deze specialist(en). Indien klager en Langhenkel Opleiding, Training & Advies het niet eens worden over de benoeming van de twee onafhankelijke specialisten, bepaalt de voorzitter de invulling van de commissie.

De commissie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk of per e-mail binnen zeven werkdagen na de ontvangst daarvan.

Een afschrift van het klaagschrift en van de daarbij meegezonden stukken wordt toegezonden aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft en aan de directeur van Langhenkel Opleiding, Training & Advies.

De klachtencommissie stelt de klager, degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft en een vertegenwoordiger van Langhenkel Opleiding, Training & Advies in de gelegenheid te worden gehoord. Het horen vindt plaats achter gesloten deuren, waardoor de vertrouwelijkheid van de procedure wordt gewaarborgd.

Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid te worden gehoord.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend en wordt door Langhenkel Opleiding, Training & Advies onverwijld nageleefd.

De procedure bij de externe klachtencommissie van ontvangst van de klacht tot het doen van een bindende uitspraak duurt maximaal 10 weken. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaren bewaard.

 

versie maart 2018